Aviso legal

Accés dels Usuaris al lloc web

Las pàgines d’Ecografia Tocoginecològica poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines d’Ecografia Tocoginecològica de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ ordre públic.

Ecografia Tocoginecològica és propietària dels noms de domini i pàgines en Internet a las que se accedeix des del domini www.ginecoprenatal.cat i la resta de dominis registrats al seu nom.

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar al públic, en general, dels serveis i prestacions sanitàries del centre. Ecografia Tocoginecològica declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia d’Ecografia Tocoginecològica.

L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web d’Ecografia Tocoginecològica utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos.

Tractament de dades de caràcter personal

Ecografia Tocoginecològica, Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, endavant RGPD, l’informa que el tractament de qualsevol dada facilitada al centre a través del correu electrònic només serà utilitzada per acomplir la finalitat i els objectius per les quals ha estat facilitada. Ecografia Tocoginecològica està adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), amb el registre CT153. 

Ecografia Tocoginecològica garanteix que qualsevol dada facilitada al centre a través del correu electrònic només serà utilitzada per acomplir la finalitat i els objectius per les quals ha estat facilitada. Ecografia Tocoginecològica tractarà aquestes d’acord amb les exigències legals, prenent les mesures de seguretat corresponents per garantir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que s’estableix a la LOPD, i la resta de legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Ecografia Tocoginecològica el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d’accions legals.

Per la seva part vostè té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a c/Joan Maragall 26 (17002-Girona) o per email a protecciodades@clinicagirona.cat; en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent. Així mateix se l’informa del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, d’acord amb el procediment que correspongui segons el cas concret.

Limitació de Responsabilitat

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar al públic en general dels serveis sanitaris, localització i activitats d’Ecografia Tocoginecològica, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.

Ecografia Tocoginecològica declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Tampoc pot fer-se responsable a Ecografia Tocoginecològica de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació d’Ecografia Tocoginecològica als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant Ecografia Tocoginecològica tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, Ecografia Tocoginecològica no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

Ecografia Tocoginecològica es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

Ecografia Tocoginecològica no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Este web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle un mejor servicio, al navegar el usuario acepta su uso Más info
ACCEPTAR